عرفان آقازاده چهارشنبه 30 تیر 1395 10:40 ق.ظ نظرات ()


خـــوابهـایـم گاهــ ـ ــ ـــــی...


زیباتر از زندگـــی ام** مـی شـونــد...


کـاش گـ ــ/ ــاهــی...


بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم