عرفان آقازاده چهارشنبه 30 تیر 1395 10:40 ق.ظ نظرات ()
در آغـــوش خودم هستـــم!

مـــن خودم را در آغوش گرفتـــه ام…!

نه چنـــدان با لطافتــــ

نه چنـــدان با محبتــــ…

امـــا...

وفـــادار….وفـــادار….